Escape Room

Bezpieczeństwo w „escape roomach”– zmiany w przepisach przeciwpożarowych.

W dniu 4 stycznia 2019 r. podczas organizowanej zabawy w jednym z „escape roomie” na terenie kraju doszło do pożaru, w wyniku którego śmierć poniosło pięć nastolatek. Na skutek tego zdarzenia podjęto szereg działań, w tego typu działalnościach gospodarczych, których celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa pożarowego. Przedstawiciele komendantów PSP na terenie kraju przeprowadzili czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie kontroli przepisów przeciwpożarowych, w których stwierdzono szereg nieprawidłowości związanych z ochroną przeciwpożarową oraz warunkami ewakuacji, a następnie wydano decyzje o zamknięciu wielu z nich.

Dnia 29 stycznia 2019 r. zmianie uległo rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. poz. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.).Do rozporządzenia dodano § 17a, w którym sformułowano dodatkowe wymogi bezpieczeństwa dotyczące obiektów budowlanych lub ich części, w których prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze rozrywkowym. Istota nowych uregulowań polega na zapewnieniu uczestnikom organizowanych gier i zabaw, w trakcie których uczestnicy uwalniają się z zamkniętej przestrzeni lub w innych sposób ograniczona jest możliwość przemieszczania się tych uczestników.

Zgodnie z rozporządzeniem, właściciel, zarządca, użytkownik lub faktycznie władający ww. obiektem jest obowiązany:

  • przed rozpoczęciem działalności oraz raz na 2 lata przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne (na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej), a także sprawdzić system ochrony przeciwpożarowej;
  • powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie sprawdzenia nie później niż 7 dni przed jej przeprowadzeniem;
  • złożyć do właściwej komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia sprawdzenia, protokół zawierający informację o organizacji ewakuacji ludzi oraz spełnieniu wymagań ochrony przeciwpożarowej

Sprawdzenie może być dokonywane z udziałem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub osób, o których mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.
z 2018 r. poz. 620z późn. zm
.). Ze sprawdzenia ww. sporządzany jest  protokół zawierający ocenę możliwości sprawnej ewakuacji ludzi z obiektu oraz ocenę przygotowania obiektu pod względem obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej.

Omawiane rozporządzenie zobowiązuje właścicieli obiektów do przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji oraz spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w terminie 30 dni od jego wejścia
w życie  tj. do 28 lutego 2019 r.